« The Oasis | Main | eldžybyty »

Vienos dienos shitcore

Tam, kad visada galėčiau atsiversti ir paskaityti, kai bus liūdna : ))

1. Kaip kunigai ir vienuolės rūpinosi nereprodukuojančiomis moterimis.

Arba vieno kunigo žodžiai pažįstamai, beveik užbaigusiai reproduktyvų amžių: „Gimdysi! Vis tiek gimdysi!!!

2. Kaip popiežius rūpinosi tradicinėmis šeimos vertybėmis. Imho, jei jau palaikai tradicinę šeimą, tai eik ją ir kurk; jei sakai, kad pagrindinis šeimos tikslas - reprodukcinis, tai ir reprodukuokis pats, per daug kitiems neaiškinęs, ane?

Irrrrr, desertui:

3. Kaip kunigai Lietuvoje meldėsi, kad žmonės neitų į Lady Gagos koncertą. Kažkodėl nors ji man kažkaip itin neimponuoja (bet respektas už pastabas Lietuvai dėl homofobijos), visai panorau į tą koncertą, išgąsdinusį juodarūbius : ))

Go, Gaga, go!

Comments (1)

opit:

„Pagalvokite širdimi“, nieko sau oksimoronas.
kokia čia galaktika su tokiais geltonais kleckais?

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on June 1, 2012 4:51 PM.

The previous post in this blog was The Oasis.

The next post in this blog is eldžybyty.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35