February 17, 2004

lietuvių sąsajis su situacionizmu

kazio binkio iniciatyva atsiradę 'keturi vėjai' jautė labai dideles simpatijas letrizmui, kuris vėliau prijungus politines spektaklio teorijas patapo situacionizmu. pranas morkūnas nėrėsi iš kailio letrizmo teorijas versdamas realybe. 1922 metais tą pačią dieną kaip šiandien įsikūrė kiečiausia lietuviška organizacija :)

Posted by vaikas at February 17, 2004 12:03 AM
Comments

o KAS TOKIO ivyko 1922?

Posted by: cinikas at February 17, 2004 12:09 AM

he he kazys binkis rulz 4eva!

Posted by: mic at February 17, 2004 11:53 AM

įsikūrė 'keturi vėjai'

Posted by: domicėlė buvo negraži at February 17, 2004 01:42 PM
Post a comment

Remember personal info?