« Prabegomis | Main | keliam iš mirusių! »

Pirmas kartas

Dėl šitos rinkiminės reklamytės net nesusilaikiau ir raštelėjau į šimtą metų nepildomą blog'ą:

liberalaipirmaskartas.jpg

Tai, tipo, sex sells... politics?

Dar įdomu, ar šitie jaunuoliai žino apie save reklamoje, priešingai nei šitie?

Comments (3)

Suragėjau nuo šitos politikos

Darius Damalakas:

Eik tu peklon....

Darius Damalakas:

Entertainment sells

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 6, 2011 12:07 PM.

The previous post in this blog was Prabegomis.

The next post in this blog is keliam iš mirusių!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.35